Výroční zpráva 1999

Úvod

Mílí přátelé, je mou milou povinností umožnit Vám listovat (i když jen v elektronické formě) stránkami naší výroční zprávy. K jejímu vydání jsme se odhodlávali poměrně dlouho. Dlouho jsme také hledali čas na všechnu tu práci kolem ní. Naším hlavním smyslem totiž není zpracovávat nejrůznější publikace o nás, ale vlastní činnost, která bývá rodičovské veřejnosti (a nejen jí) často utajena.

Lidé toho o nás málo vědí, potkávají nás na hřištích, či v dopravních prostředích, když míříme na nějakou akci, nebo mohou sledovat naše fotografie ve vývěskách.... Co opravdu děti mohou prožít, kam se dostanou, jaké zkušenosti získají při činnosti, to se dá jen velice těžko popsat. Ani tato výroční zpráva to nedokáže dokonale. Chápeme ji jen jako malé poděkování všem vedoucím a rodičům "našich" dětí, pracovníkům nejrůznějších institucí (škol, Ministerstva školství, Magistrátu hl. m. Prahy, Obvodního úřadu Prahy 7 a 13 apod.) za pochopení a podporu, kterou od nich získáváme. Pomáhají nám věnovat se naší zálibě - připravovat si pro sebe a především pro děti program, který vede jinam než k televizním obrazovkám...

Jitka Vejražková
vedoucí PS


PS: Dovolte mi poděkovat i Ondrovi Hrstkovi za konečné zpracování výroční zprávy

Jíťa


Oddíly - Klíč a Cestík

Každou středu a čtvrtek (mimo dobu prázdnin) se scházel oddíl Klíč. V prvním polovině roku se schůzky konaly vždy od 16 do 18 hodin, ve druhém polovině se doba, kdy děti mohly navšívit klubovnu, ještě prodloužila. Ve středu se začala scházet družina nejmladších, kam docházely děti do 10 let.

Program schůzek se skládal z kvízů, her a soutěží, které dohromady tvořily ucelený programový systém. Jeho cílem bylo připravit děti na samostatný aktivní přístup ke svým vrstvníkům, zvládnout dovednosti pobytu v přírodě, a tím se naučit zvládat i různé situace, které člověka mohou potkat.


Oddíl Cestík se během roku scházel pravidelně na svých pondělních schůzkách vždy od 16 - 18 hodin. Jeho náplň byla podobná jako u oddílu Klíč.

Otevřené akce - Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří jsou tradiční akcí počátku nového školního roku. Během těchto dnů je naše klubovna volně přístupná, předvádíme ukázky naší činnosti. K této příležitosti jsme také vydali propagační leták popisující naši činnost. Své dny pořádal jak oddíl Cestík, tak i oddíl Klíč (8.-9. září 1999).


Víkendové akce - Místa, kam cestujeme

Cíle našich víkendových akcí jsou zvoleny tak, abychom navštívili co možná nejvíce turisticky zajímavých míst. Naší snahou je, aby se charakter akcí střídal - bráníme se tak stereotypům v jejich přípravě. V lednu jsme navštívili chalupu v Orlických horách v Sopotnici. V březnu jsme se vypravili do Mnichova Hradiště, abychom prošli blízké Drábské světničky a Mužský. Během května pak oba oddíly zavítaly do Heřmanova Městce, jehož okolí svádí k přípravě nejrůznějších terénních her. Jedna minivýprava směřovla na Svojšický dostavník, další do Lomnice nad Popelkou, která bývá východiskem jednoho z našich nejoblíbenějších výletů, a sice do Pracovských skal. Jihočeské město Písek i se svým Prácheňským muzeem (a jeho nejpopulárnější částí - expozicí sladkovodních ryb) se stalo dalším z cílů našich výprav. Mnichovo Hradiště nám pak nabídlo ještě jednou příležitost k výšlapu - tentokrát na Malou skálu. Ta nás natolik zaujala, že jsme si slíbili, že se sem určitě vrátíme. Na závěr roku jsme navštivili Jablonec nad Nisou, kde se každoročně můžeme těšit ze sněhové nadílky.

Celkem jsme tedy podnikli 11 víkendových akcí, kterých se zúčastnilo 146 účastníků, z toho 116 do 18 let.


Prázdninové tábory - jarní, podzimní

Na jarní tábor do Kamence v Orlických horách (6. - 13. 2. 1999) vyrazilo 20 účastníků. Během pobytu jsme se věnovali především nejrůznějším zimním radovánkám a nácvikům zimních sportů. Jako doplňkový program probíhaly turnaje v různých netradičních deskových hrách.


Podzimní tábor (26. - 31. 10. 99) patřil mezi opravdové lahůdky našich akcí. Šešt dnů jsme mohli strávit v srdci Moravakého krasu - ve Vilémovicích (okr. Blansko). Okolí nám přineslo dostatek příležitostí k návštěvě Kateřinské jeskyně, procházce Balcarkou, prohlídce Sloupsko-šošůvských jeskyní i k plavbě po ponorné říčce Punkvě. Zůstal nám však také čas na to, abychom se podívali do světa hobitů, vyráběli draky či hráli fotbal...


Letní tábor - Hloubení

V tomto roce se konal jen jeden letní tábor. Proběhl v termínu 17. - 31. 7. 99 v Krásné (okr. Frýdek Místek) a účastnilo se ho celkem 40 táborníků a 14 vedoucích a dalších táborových pracovníků. Program byl motivován knihami R. Holdstocka a nesl jméno Hloubení. Pro turisticky náročné účastníky byl připraveno dvoudenní putování z Krásné na Lysou horu a Smrk.


Mimořádná akce - Sedmikvítek

V době pololetních prázdnin (29. - 31. 1. 99) se část našich vedoucích i členů podílela spolu s dalšími pionýrskými skupinami z Prahy 8 na zajištění hudební a divadlení přehlídky Seminkvítku, která se konala v Divadle Za Plotem. Našim úkolem bylo připravit diplomy a ceny pro vítěze přehlídek.

 

Vydáváme - Modrotisk

Stalo se již tradicí, že si oddíly vydávají vlastní příležitostné diplomy ke každé akci. Oddíl Klíč dokonce připravuje půlroční kalendář akcí, který dále využíváme i k propagačním účelům. V tomto roce byl vydán také samostatný propagační leták.


Diplomky

Opravy v klubovnách

V klubovně oddílu Klíč (Komunardů 10, Praha7), byly provedeny dvě zásadní úpravy. Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy mohla být provedena rekonstrukce sociálního zařízení. Opravu provedla firma Kříž. Celkové náklady dosáhly 43 tis. korun, z toho převážnou část přispěl MHMP. Dále byly v klubovně obnoveny nátěry dveří, dveřních rámů a oken. Náklady na tuto úpravu (cca 2 tis Kč) nebyly vysoké především proto, že se na odstranění starých nátěrů, broušení rámů a nanesení nátěrů nových podíleli členové oddílu Klíč, vedoucí a instruktoři.


Příprava vedoucích a instruktorů - Letní táborová škola

V roce 1999 proběhly na naší PS dvě akce systému přípravy. První se konala v době před prázdninami - příprava vedoucích letního tábora. Druhá pak v době letních prádznin pro instruktory. Na druhé akci jsme se organizačně podíleli společně s PS Šternberk. Účastnilo se jí celkem 12 budoucích vedoucích našich akcí.

 

Členská základna

K 31. prosinci 1999 bylo na naší PS registrováno celkem 57 členů.

do 10

4

10 - 12

20

12 - 15

14

15 - 18

3

18 - 26

14

26 a více

2


Vedení PS

Vedoucí PS - Jitka Vejražková *)
Hospodář PS - Pavla Minxová *)
Vedoucí oddílu Cestík - Marcela Pokorná *)
Vedoucí oddílu Klíč, zástupce v okresní radě Pionýra - Jiří Tomčala *)
Revizor PS - Martin Antoš

*) statutární zástupce PS

Poskytnutá podpora a dary

Podpora Magistrátu hl. m. Prahy (čerpaná prostřednictvím Pražské rady Pionýra)
 

Nájem a provozní náklady Klubovny Komunardů 10, Praha 7

30,0 tis Kč

Nájem a provozní náklady Klubovny Kettnerova 2057, Praha 5

6,5 tis Kč

Materiálně technické zabezpečení

15,0 tis Kč

Akce ve volném čase

15,0 tis Kč

Akce v zimním období

20,0 tis Kč

Oprava sociálního zařízení

40,0 tis Kč


Podpora Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (čerpaná prostřednictvím České rady Pionýra)
 

Materiálně technické zabezepečení

7,2 tis Kč

Zájmové akce

8,7 tis Kč

Vzdělávací akce

6,7 tis Kč

Tábory

18,1 tis Kč


Podpora dalších sponzorů
 

Soukromý živonostník

3,0 tis Kč


Přehled hospodaření

Naše PS je samostatná skupina, hospodaří jako samostatná právnická osoba (IČO 66001102). Prostředky získává jednak od svých členů (příspěvky na akce a poplatky na akcích), druhým významným zdrojem jsou dotace ze státního rozpočtu (ať už získané přímo z rozpočtu MŠMT či z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy)

Výpis z výkazu o stavu hospodaření za rok 1999
(údaje v tisicích Kč)

Příjmy
 

Členské příspěvky

5,5

2 %

Dary

3,0

1 %

Úroky z běžného účtu

0,1

0 %

Přijaté dotace MŠMT neinvestiční

40,3

14 %

Přijaté dotace neinvestiční ostatní

126,4

40 %

Účastnické poplatky na akcích

98,4

31 %

Příspěvky na činnost

37,8

12 %

Celkem

311,5


Výdaje
 

Výdaje neinvestičních dotačních prostředků MŠMT

40,3

12 %

Výdaje ost. neinvestičních dotačních prostředků

126,4

36 %

Odvod členských příspěvků

3,7

1 %

Akce a tábory

163,3

48 %

Nákup a údržba materiálu

4,1

1 %

Vzdělávání

3,2

1 %

Administrativní a provozní výdaje

3,0

1 %

Daně

0,0

0 %

Mzdy

0,0

0 %

Celkem

344,0


Výroční zpráva schválena kolektivem PP dne 11. 11. 2000